U2.5 - IL PRONOME

U2.5 - IL PRONOME U2.5 - IL PRONOME

U2.5 - IL PRONOME

348
U2.5 - IL PRONOME

349

DEFINIZIONE E FUNZIONI

350
DEFINIZIONE E FUNZIONI

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

I PRONOMI DI CORTESIA

365
I PRONOMI DI CORTESIA

LE FORME RIFLESSIVE IMPROPRIE

366
LE FORME RIFLESSIVE IMPROPRIE

367

368

I PRONOMI DETERMINATIVI

369
I PRONOMI DETERMINATIVI

370

371

372

I PRONOMI RELATIVI

373
I PRONOMI RELATIVI

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

I PRONOMI NUMERALI

384
I PRONOMI NUMERALI

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399